دولت افغانستان برای هر ولایت براساس وضعیت گستردگی بیماری کوید 19، مقداری بودجه‌ی اختصاصی در نظر دارد. تا حال کم از کم برای ولایت‌های هرات، قندهار و کابل، دراین زمینه شاهد اختصاص بودجه‌ی ویژه بوده ایم. این بودجه با توجه به بخش‌های آسیب پذیر، به عرصه‌های کاری مختلف مختص می‌شود.

با توجه به وضعیت مالی جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان که د سال‌رهای پسین دچار افت کلان شده و بیش‌تر از دوصد رسانه در سراسر کشور کارهای شان را توقف داده اند، گسترش بیماری کرونا روند افت مالی جامعه‌ی رسانه‌ای را تسریع کرده و صدمه‌ی بزرگی را به بدنه‌ی این عرصه وارد خواهد کرد.

حالا که حکومت افغانستان بودجه‌ی ویژه برای مقابله با بیماری کوید19، براساس هر ولایت در نظردارد، نی می‌خواهد تا مقداری این بودجه به رسانه‌ها برمبنای اندازه و درجه‌ی آسیب‌ پذیری شان، اختصاص داده شود.

نی از حکومت می‌خواهد تا در کنار ارائه‌ی اعلانات مرتبط به بیماری کویدا 19 و سایر خدمات اشتهاری حکومت، مقداری از بودجه‌ی ویژه‌ی حکومت در مبارزه با بیماری مذکور، به رسانه‌ها اختصاص یابد. این مهم می‌تواند از رسیدن صدمه‌ی بیش‌تر بر پیکر رسانه‌های افغانستان جلوگیری نماید. باشد که اصل 34 قانون اساسی افغانستان که صیانت از آزادی بیان است نیز، این‌طور مصداق عینی پیدا کند.

 

 

شماره‌ی بیست و چهارساعته‌ی مشاوره وحل مشکل دست‌رسی به اطلاعات 093702004477