<p>

۲۱ _۲۴ می ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۴ روز در داخل دفتر نی دایر گردید.در این آموزش به تعداد۱۱ تن که ۳ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

احمدلله سمون ـ هفته نامه اثر۲۰۱۸/۲/۱۳

سعدیه پوپل _رادیو تبسم

عبدالقادر تکین _ورانگه رادیو

امید سمور _ څانګه رادیو

الماس انیل ـ تلویزیون یک قندهار

محمد خان ـ رادیو روبینا۲۰۱۸/۲/۱۳

سید حمید هاشمی ـ رادیو هیواد۲۰۱۷/۷/۲

روف ځلاند ـ هفته نامه اثر

فوزیه ـ رادیو میرمن

لطیفه بارک ـ هفته نامه اثر

شهیدالله ستاج ـ تلویزیون هیواد

</p>