۱۴_۱۸ می ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۰ تن که ۳ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

حشمت الله خراسانی _ تلویزیون پیشگام

احمد زبیر عارف _ تلویزیون پیشگام

مرسل منیر _ تلویزیون زن

ریا محمد رها _ ثبوت

محمد رحیم کاشفی _ تلویزیون جهان

ابوبکر صدیق _ روزنامه ماندگار

فاطمه فرامرز _ روز نامه هشت صبح

محمد فهیم یاوری _ تلویزیون کوثر

محمد آصف نیکبین _ تلویزیون کوثر

سهیلا وحدت _ روزنامه اصلاح۲۰۱۸/۴/۹