سازمان دیده بان رسانه ها برنامه های رادیویی دوهفته ای را تولید می کند ، که دررادیوئی سلام وطندار پخش میشود. این برنامه از ۳۰ ایستگاه رادیویی در سراسر افغانستان پخش شده است.

گزارش دیدبان رسانه ها 2019

گزارش رادیویی شماره 423

گزارش رادیویی شماره 422

گزارش رادیویی شماره 421

گزارش رادیویی شماره 426

گزارش رادیویی شماره 425

گزارش رادیویی شماره 424

گزارش رادیویی شماره 426

گزارش رادیویی شماره 425

گزارش رادیویی شماره 427

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۸

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۷

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۶

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۵

گزارش رادیویی دیدبان رسانه ها 2019

گزارش دیدبان رسانه ها 2019

گزارش رادیویی شماره 423

گزارش رادیویی شماره 422

گزارش رادیویی شماره 421

گزارش رادیویی شماره 426

گزارش رادیویی شماره 425

گزارش رادیویی شماره 424

گزارش رادیویی شماره 426

گزارش رادیویی شماره 425

گزارش رادیویی شماره 427

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۸

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۸

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۷

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۷

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۶

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۶

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۵

گزارش رادیویی دیده بان رسانه ها ۲۰۱۵