شماری از خبرنگاران افغان به دلیل بررسی نشدن پرونده های مهاجرت شان از سوی ادارۀ مهاجرت سازمان ملل متحد، در کشور ترکیه، دست به تحصن زده و خواهان رسیدگی به پرونده های شان شده اند.

این خبرنگاران از صبح روز دوشنبه ۲۷ سنبله برابر با ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷، در برابر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR واقع در شهر انقره مرکز ترکیه، تحصن شان را آغاز نموده و گفته اند تا زمانی‌که پرونده های مهاجرت آن ها از سوی این اداره بررسی و به خواسته های شان رسیدگی نشود، به تحصن شان ادامه می دهند.

خبرنگاران پناه‌جوی افغان در ترکیه می گویند؛ از زمانی ورود آن ها به ترکیه که حدود دو سال می شود، در حالت بالاتکلیفی به سر می برند و یگانه خواست آن ها از UNHCR رسیدگی به پرونده های مهاجرت آنهاست.

این خبرنگاران شامل گروهی از کارمندان رسانه یی افغانستان هستند که در طی دو سال اخیر به دلایل نا امنی، مشخص نبودن آیندۀ کشور و افزایش تهدید های امنیتی در افغانستان، سفر پر مشقت مهاجرت را به پیش گرفتند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR می خواهد تا به پرونده های این خبرنگاران رسیدگی نموده و زمینۀ زندگی صلح آمیز و کار اطلاع رسانی را برای خبرنگاران پناه‌جوی افغانستانی فراهم سازد.

در چند سال اخیر، حدود ۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه یی به دلیل شدت گرفتن نا امنی ها، نبود آیندۀ روشن و افزایش تهدید ها علیه خود و یا خانواده های شان، افغانستان را ترک و به کشور های دیگر پناه برده اند که از آن‌جمله ده ها خبرنگار و کارمند رسانه یی در کشور ترکیه به سر می برند.