دفتر نی برای نخستین بار با راه اندازی صفحۀ انترنتی به نام (Data mapping) که ویژۀ بازتاب رویداد های انتخاباتی افغانستان است، تلاش ورزیده تا موضوعات و رویداد های انتخاباتی را به صورت زنده از طریق این ویب سایت: http://tfp.nai.org.af/map/ به نشر برساند.
اطلاعات و معلوماتی که از طریق ناظران و خبرنگاران به دفتر نی می رسد، توحید شده و درج این صفحۀ انترنتی می گردد، این صفحۀ انترنتی دارای نقشۀ آنلاین افغانستان بوده و رویداد های انتخاباتی با تفکیک هر ولایت درج این نقشه می گردد.
بیش از ۲۰۰ تن از اعضای باشگاه فارغان نی به شمول مرکز در چهار زون کشور و ۲۲۰۰ تن از ناظرین موسسۀ NDI یا انستیتوت ملی دیموکراسی توظیف شده اند تا از مراکز رای دهی نظارت نموده و در صورت مشاهدۀ خشونت و بدرفتاری، باز نشدن مراکز رای دهی، تقلب و یا تخلف را از طریق پیامک های کوتاه تلفونی و یا از طریق رسانه های اجتماعی فیسبوک و یا تویتر که مستقیماً به این صفحۀ انترنتی وصل اند؛ گزارش خواهند داد.
خبرنگاران و رسانه های افغانستان می توانند به آسانی به اطلاعات و معلومات تازه در مورد انتخابات و خشونت های احتمالی ناشی از بدرفتاری های مسؤلین امنیتی یا کارمندان انتخاباتی و طالبان در برابر رای دهندگان، ناظران و خبرنگاران دسترسی داشته باشند.
دفتر نی همچنان از خبرنگاران در سراسر کشور می خواهد تا در صورت مشاهدۀ برخورد های غیر قانونی در برابر خبرنگاران و یا رای دهندگان، به صورت مستقیم با ارسال پیامک کوتاه تلفونی به شمارۀ ۰۷۹۵۵۹۹۶۵۰ و یا از طریق رسانه های اجتماعی فیسبوک و تویتر در غنامندی این صفحه و اطلاع رسانی مردم افغانستان را یاری نمایند.