2 نومبر مصادف است با روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران. از این روز در حالی در کشور یادبود به عمل می‌آید که از سالها بدین سو خشونت در برابر خبرنگاران جریان داشته و خبرنگاران از آن رنج می‌برند.
سازمان‌های بین‌المللی حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها نیز از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران اظهار نگرانی نموده‌اند. پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت از مجازات یک اصل حقوقی محسوب می‌گردد. بر اساس قوانین بین‌المللی به‌ویژه اساسنامه محکمه جزای بین‌الملل هیچ شخص نباید از مجازات جرمی که انجام داده معاف شود. طبق اساسنامه محکمه یادشده اشخاصی که در دایره جرایم علیه شخص، اموال و دارایی و حتی حیث و آبرو در سطح جرایم ملی و بین‌المللی قرار دارند مشمول احکام این اساسنامه قرار می‌گیرند.
در افغانستان، هنوز که هنوز است خبرنگاران با انواع خشونت مواجه بوده و هستند.
نی از نهادهای مرتبط در این زمینه خواستار آن است تا خشونت‌های اتفاق افتاده در برابر خبرنگاران را بررسی نموده و کسانی‌که دست به خشونت در برابر خبرنگاران می‌زنند را به پنجه‌ی قانون بسپارند.
نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یک‌بار دیگر، خواهان ختم خشونت علیه خبرنگاران بوده و آرزو دارد تا که کسانی که در برابر خبرنگاران خشونت انجام می‌دهند نباید از مجازات معاف گردند.