ضایعه‌ی جبران ناپذیری را که مرگ مجاهد کاکر به بار آورد، امروزه در سراسر افغانستان مطرح و به یک گفتمان کلان رسانه‌ای در کشور مبدل گردیده است. آقای کاکر که از مسوولین طلوع و رسانه‌های زیرمجموعه‌ی طلوع بود، عمر پربارش را در راستای اطلاع‌رسانی به‌سر برد. نام‌برده بانی خبرنگاری توأم با اخلاق در جنبش نوین رسانه‌های کشور بود. مجاهد کاکر از خبرنگاران شهیر، خوش‌نام، معتقد به آزادی بیان و یکی از پیشکسوت‌های رسانه‌ای افغانستان بود که هم‌واره تلاش می‌نمود تا واقعیت‌ها را آن‌چنان که هست، به مردم بازتاب دهد تا وحدت میان مردم افغانستان تأمین گردد. نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، به‌خاطر پاسخی هرچند ناچیز به جان‌فشانی‌های مجاهد کاکر، از وزارت اطلاعات و فرهنگ، حکومت افغانستان و نهادهای مرتبط می‌خواهد تا به‌گونه‌ی رسمی، مدالی را به نام آقای کاکر مسما نماید. روح‌ شان در کنار رحمت حق، شاد