در حدود سه هفته گذشته؛ هفت حملۀ مسلحانه و سو قصد هدفمند به جان خبرنگاران و فعالین رسانه یی درکابل؛ جامعه رسانه یی افغانستان را به شدت اندوه گین و نگران ساخته است.

حمله نخست ماین کار کزاری شده در موتر حامل صدایق الله توحیدی، رییس دیده بان رسانه های دفتر نی بود که خوشبختانه خودش در موتر حضور نداشت و تنها موترش آتش گرفت. چند روز پس از آن حملۀ مسلحانه به جان سالم وحدت، صاحب امتیاز خبرگذاری بخدی صورت گرفت که به خودش آسیب نرسید، اما یکتن که همراه وی بود به شدت زخم برداشت. حمله یی مسلحانه دیگر به جان احمد سعیدی فعال رسانه ی و منتقد حکومت صورت گرفت که در این حمله آقای سعیدی به شدت جراحت برداشت و هم اکنون در بیرون از کشور تحت مدوا قرار دارد. پس از آن در یک رویداد دلخراش دیگر امان الله عطایی، رییس تلویزیون خصوصی آسیا در کابل به گونه ی بی رحمانه ی به قتل رسید، هر چند پولیس دو تن را در پیوند به قتل او گرفتار نمود. دو شب پیش نیز حمله ی مسلحانه بر جان هیلی ارشاد، عضو مجلس نماینده گان صورت گرفت که خوشبختانه دفع شد. شب گذشته نیز دو حملۀ مسلحانه در یک شب به جان دو فعال رسانه ی و منتقد دولت صورت گرفت که خوشبخانه به هیچکدام آسیب نرسید؛ حملۀ نخست به جان جاوید کوهستانی، آگاه مسایل نظامی و منتقد حکومت صورت گرفت، مردان مسلحه ناشناس شام دیشب بالای خانه ی آقای کوهستانی یورش بردند و قصد جان او را کردند که خوشبختانه به او و اعضای خانواده اش آسیب نرسید. پس از آن حملۀ مسلحانۀ دومی به جان طوفان وزیری، یکی دیگیری از فعالین رسانه ی و منتقد حکومت صورت گرفت و دفع شد، که خوشبختانه به خودش آسیب نرسید.

ازسوی دیگر تعدای از خبرنگارانی که در سفر رییس جمهور در اروپا وی را همراهی نموده بودند از برخورد ناخردانۀ ریاست تشریفات ریاست جمهوری شاکی اند. به قول شکیلا ابراهیم خیلی، گزارشگر طلوع نیوز؛ رفتار معاون تشریفات ریاست جممهوری در این سفر اهانت آمیز و به دور از عرف کاری و برخود با رسانه ها بوده است.

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از حکومت وحدت ملی می خواهد تا جلو هر گونه سوء قصد و نا امنی در مقابل فعالین رسانه ی و کارمندان رسانه ها را بگیرد. دفتر نی از ریاست امنیت ملی و وزارت امور داخله می خواهد تا فضای ترس و رعب که پس از این همه رویداد ها در میان کارمندان و فعالین رسانه ی به وجود آمده است را از هر طریق ممکن از میان بردارد. نیرو های امنیتی افغانستان نیز وظیفه قانونی،ایمانی و وجدانی دارند تا به صورت کل از جان تمام شهروندان و به صورت ویژه از جان خبرنگاران و فعالین رسانه ی حراست و حفاظت نماید در غیر آن هم از نظر وجدانی، ایمانی و هم از نظر قانونی خلاف ورزی صورت گرفته است.

از سوی دیگر آن طوری که دیده می شود اکثر کسانی که مورد سوی قصد قرار گرفته اند منتقد حکومت و منتقد پالیسی پاکستان در قبال افغانستان بوده، حکومت افغانستان مجبور و مکلف است تا ثابت بسازد که دلیل این گونه سوء قصد ها انتقاد بر حکومت نیست و از سوی دیگر مجبور و مکلف است تا بحاطر رشد عنصر انتقاد؛ تامین امنیت جانی منتقدین را در اولویت کاری خود قرار دهد. هم چنان در مقابل هر گونه دسیسۀ ننگین بیرونی جان افغان ها را به صورت کل و از کارمندان رسانه ها را به صورت ویژه حفاظت نماید.