برای اولین بار تمام خبرنگاران, فعالین جامعه مدنی و شهروندان میتوانند معلومات جامع, موثق و دسته بندی شده به اساس موضوع و موقعیت جغرافیایی, از چشم دید ناظران و مشاهدین انتخابات را از صفحۀ انترنتی tfp.nai.org.af و tfp.nai.org.af/map بدست بیاورند.
معلومات فوق الذکر که به صورت آسان و همه جانبه از سوی نهاد های نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان, موسسه مشارکت ملی افغانستان, بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان به سه زبان دری, پشتو و انگلیسی تهیه ودر اسرع وقت قابل دسترس میباشد. شما می توانید به ویب سایتی که در بالا معرفی شد مراجعه کرده و گزارش های خود را در زودترین زمان ممکن تهیه کنید. قابل ذکر است که در حال حاضر به تعداد ۱۱۳۸ گزارش انتخاباتی از سراسر افغانستان در ویب سایت مذکور موجود بوده که از روز رای دهی الی جریان شمارش آرا تا زمان حاضر را در بر میگیرد.
خبرنگاران و شهروندانی که علاقه مندی و یا نیازمندی به معلومات بروز شده داشته باشند میتوانند ایمیل آدرس خود را در صفحه مذکور راجستر نمایند تا روزانه معلومات بروز انتخاباتی را بدست بیاورند.
همچنان شما میتوانید گزارش های خود را با ما و جامعه ی خبرنگاری از طریق همین ویب سایت به نشر برسانید.
نشانی ویب سایت مذکور