سلیمان یوسفی کارمند تلویزیون آریانا و آریانا نیوز از اثر گرفتار شدن به وایرس کرونا، به حق پیوست. آقای یوسفی از 10 سال بدینسو به‌عنوان راننده با این رسانه ها مشغول کار بوده است.

آقای یوسفی از ده روز بدینسو در قرنطین خانگی به سر می برد که امروز با شدت گرفتن تنگی نفس به شفاخانه افغان جاپان انتقال یافت که متاسفانه در آنجا وفات نمود. این اولین کارمند رسانه در افغانستان است که از اثر بیماری کوید۱۹ به حق پیوسته است.

کوید ‌۱۹ که دلیل آن وایرس کرونا است از بیش‌تر از دوماه به این‌طرف در افغانستان قربانی می‌گیرد. ده‌ها کارمند رسانه به این‌بیماری مصاب شده اند. تنها در یک رسانه در کابل، حدود پنجاه تن به این بیماری مصاب شده بودند.

به‌دلیل اجتماعی بودن کار روزنامه‌نگاری، با مراعات قرنطین کار روزنامه‌نگاری محال می‌نماید. به‌این دلیل هم مدیران رسانه‌ها و هم خود کارکنان رسانه‌ها مسوولیت دارند تا درجریان کار، هدایت‌های بهداشتی-صحی را مراعت کنند؛ تا باشد که از این بیماری در امان بمانند.