دفتر نی هرات روزجهانی هشت مارچ را با حضور چهل تن از خانمها و بیس تن از آقایان برگزار کرد که فعالین جامعه مدنی و رسانه یی شرکت کرده بودند محفل در ابتدا با کلام الهی شروع شد و خانم همدرد مهمانان را خوش آمدید گفتن و صحبت هایشان را گفتند و خانم لینا شفق مسئول انمجن مادر در این مورد صحبت کرد (خانم لینا شفق مسئول انجمن مادر روز جهانی هشت مارچ را تبریک گفت و بعد در مورد خشونت علیه خانم ها صحبت کرد و ازار و اذیت خیابانی خانمها را نگران کننده خواند و از حکومت و نهادهای مدنی خواست تا در این قسمت به مردان آگاهی دهی کنند
) و سه تن از دختر خانمها مقالات و اشعارشان ( اعضای باشگاه ) را به خوانش گرفتن و کلیپ خانمهای فعال جامعه را که از طرف باشگاه فارغان نی ساخته شده بود برای اشتراک کننده گان به نمایش گذاشته شد و در ادامه حامد مومن مسئول ساحوی نی مهمانان را خوش آمدی گفته و تحفه های کارمندان زن در دفتر نی هرات را به حضور مهمانان اهدا کرد و به رسم تبریکی از این روز یک شاخه گل به تمام مهمانان زن داده شد