گزارش ها میرساند که دولت ترکیه سه فعال سرشناس مدافع آزادی رسانه های این کشور را بازداشت نموده که این اقدام غیرقانونی دولت متذکره درتناقض اشکار با معیارهای بین المللی است.

در بین بازداشت شدگان آقای”ارول اوندراوغلو” نمایندهء سازمان روزنامه نگاران بدون مرز ترکیه نیز شامل است. بازداشت فعالین آزادی رسانه ها درترکیه درشرایطی صورت میگیرد که این کشور بنا به دلایل مهمی چون مجاورت و هم مرز بودن با کشورهای سوریه و عراق و رویدادهای داغ خبری در مرزهای این کشور ازنگاه مهاجرت وده ها خبرهای تکاندهندهء دیگر، نه تنها حق مردم این کشور بلکه حقوق تمام شهروندان جهان را برمبنای حق دسترسی به اطلاعات زیر پا میکند.

خبر این بازداشت ها در حالی منتشر می شود که در ماهء گذشته حکم یکی از محاکم در استانبول مبنی بر پنج سال حبس سردبیر روزنامهء ” جمهوریت” و رئیس دفتر این روزنامه در انقره، انتقاد شدید سازمان های طرفدار حقوق بشر را به دنبال داشته است.

نی بدین باور است که آزادی بیان واستمرار آن مانند زنجیره ایست تنیده و درکنار هم؛ لذا از وجایب خود میداند تا در زمینهء بازداشت روزنامه نگاران حتی در ترکیه خاموش نپاید.