تعدادى رسانه‌هاى محترم در مورد کنفرانس خبرى روز پنج شنبه‌ى نى نوشته اند که گویا نى در کنفرانس خویش گفته است که طالبان رسانه‌ها را در غزنى مسدود کرده اند. نى تصحیح مى‌کند که آنچه گفته شده این است که در حمله‌ى طالبان به غزنى در کنار شهادت ده‌ها هموطنان بى گناه ما و نیروهاى شجاع امنیتى ما، خسارات هنگفتى نیز به مردم و از جمله به رسانه‌ها وارد شده و تمامى رسانه‌ها از فعالیت بازمانده اند. هم‌چنان رادیو تلویزیون غزنویان توسط طالبان به آتش کشیده شده و آنتن‌هاى نشرات تعدادى از رسانه‌ها توسط این گروه منهدم شده است. در کنار این‌ها، به گفته‌ى تعدادى از مدیران رسانه‌ها، تعدادى از رسانه ها از سوى طالبان اخطار شده اند که نشرات شان را از سر نگیرند. رسانه‌هاى محترم تصحیح بفرمایند. اداره‌ى نى