به پاس فرا رسیدن ۳ می یا روز جهانی آزادی مطبوعات، دفتر نی همه ساله به بهترین های عرصۀ خبرنگاری در یک رقابت آزاد، تندیس نی را اهدا می کند.

امسال نیز دو ماه پیش فرا رسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات، به تمام خبرنگاران آگاهی داده شد تا با ارسال نمونه های کاری شان رسماً خود را نامزد تندیس نی نمایند.

بیش از ۱۰۰ خبرنگار، فلمبردار، عکاس خبری و گرداننده و یا نطاق خبری خود را نامزد کرده بودند، داوران محترم که همۀ آن ها تجربۀ کافی در عرصۀ خبرنگاری و مطبوعات کشور دارند، تمام نمونه های کاری نامزدان تندیس نی را دقیق بررسی نموده و در اخیر بهترین های آنان را شناسایی و برندۀ تندیس نی معرفی نمودند که قرار ذیل اند:

  1. نورالعین، بهترین گزارشگر پژوهشی ، خبرنگار تحقیقی روزنامۀ ۸‌صبح
  2. سمیرا رس، بهترین گرداننده/نطاق، گردانندۀ تلویزیون خصوصی جهان
  3. سمیع جهش، بهترین تصویربردار، فلمبردار تلویزیون آریانا نیوز
  4. جاوید کارگر، بهترین عکاس خبری، خبرنگار اسوشییتد پرس یا AP

برای مقام دوم این رقابت ها نیز تقدیر نامه در نظر گرفته شده بود که به خبرنگاران ذیل اهداءگردید:

  1. گزارشگر پژوهشی سجیه سعادت                   پیک
  2. گرداننده / نطاق وارث احمد عمران کلید قندهار
  3. فلمبردار                         نصیر احمد واقف
  4. عکاس خبری فیاض عمری،                  پژاک

دفتر نی از تمام خبرنگاران، عکاسان، فلمبرداران و گرداننده گان محترم که در این رقابت نامزد شده بودند، ابراز سپاس نموده و برای آنان در آینده موفقیت می خواهد.