دفتر نی همه ساله در روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم می) به بهترین های عرصۀ خبرنگاری، تندیس نی را اهدا می کند.

شما اگر در یکی از این عرصه ها فعالیت دارید، بشتابید و خود را نامزد نمایید!

  1. بهترین گزارشگر پژوهشی (تحقیقی)؛
  2. بهترین فلمبردار؛
  3. بهترین عکاس خبری؛
  4. بهترین گردانندۀ بحث های سیاسی؛
  5. بهترین طنز پرداز.

بدین وسیله از تمام مدیران رسانه های محترم افغانستان در تمام ولایات و مرکز تقاضا می شود تا بهترین های شان را با نمونۀ کاری آن ها الی ۳۰ اپریل به دفتر نی معرفی نمایند.

خبرنگاران، فلمبرداران، عکاسان خبری، گردانندگان بحث های سیاسی و طنزپردازان می توانند به صورت آزاد در این رقابت شرکت نموده، نمونۀ کاری شان را الی تاریخ ذکر شده به نشانی ذیل بفرستند.

خبرنگاران که از ولایات می خواهند در این رقابت شرکت کنند، نمونه های کاری شان را به نشانی ذیل بفرستند:

۳may@nai.org.af

برای معلومات بیشتر به شماره های ذیل در تماس شوید:

۰۷۰۰۲۶۶۷۲۷

۰۷۸۷۱۵۹۰۲۲