دفتر نی در نظر دارد تا تندیس نی را به بهترین های عرصۀ رسانه یی اهدا نماید.

دفتر نی همه ساله به پاس روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم می) تندیس نی را به بهترین های عرصۀ رسانه یی اهدا می نماید.

  1. بهترین گزارشگر
  2. بهترین فلمبردار
  3. بهترین عکاس عکاس خبری
  4. بهترین تهیه کننده ( پرودیوسر)
  5. بهترین گردانندۀ بحث های سیاسی
  6. بهترین گویندۀ رادیویی
  7. بهترین مقاله

بدین وسیله از تمام مدیران رسانه ها صمیمانه تقاضا می شود تا بهترین های شان را با یک نمونۀ کاری الی تاریخ ۲۸ اپریل به دفتر نی معرفی نمایند.

خبرنگاران، فلمبرداران، عکاسان خبری، تهیه کنندگان، گردانندگان، گویندگان و مقاله نویسان نیز به صورت آزاد می توانند در این رقابت شرکت نموده و نمونۀ کاری شان را به این نشانی بفرستند:

دفتر مرکزی نی، کابل افغانستان

 

خبرنگاران ولایات می توانند نمونه های کاری شان را به این نشانی برقی بفرستند:

۳may@nai.org.af