این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن از خبرنگاران رادیو انعکاس شرکت کرده بودند.

روزالدین احمدی رادیو انعکاس

بایدر امیرزی رادیو انعکاس

سبحان الله رادیو انعکاس

اسحاق رادیو انعکاس

اسماعیل رادیو انعکاس