قرار است، روز شنبه تاریخ ۵ سپتامبر، کابل میزبان نشست مقامات ارشد جامعۀ جهانی و دولت افغانستان یا SOM باشد که در این نشست دولت افغانستان و جامعه بین المللی بر تعهداتی که در کنفرانس توکیو داده بودند، از پیشرفت ها و چالش های چارچوب پاسخگویی متقابل توکیو(TMAF)، بحث های میان مقامات افغانی و دول تمویل کننده صورت خواهد گرفت.

در پیوند با این نشست، نهاد های جامعه مدنی طرح ها و خواست های خویش را ذریعه نامه عنوانی برگزار کنندگان این نشست فرستاده اند.

دفتر نی، ضمن هم زبانی با این خواست های نهاد های جامعه مدنی، در خصوص آزادی بیان و رسانه ها از اشتراک کنندگان این نشست می خواهد که برای حمایت از آزادی بیان و رسانه ها به تعهدات خود پابند بمانند.

البته باید گفت که خروج نیروی های خارجی نباید به معنی بی توجه یی جامعه جهانی در افغانستان باشد. دولت افغانستان برای خودکفایی در عرصه های مختلف هنوز نیاز به کمک های جامعه جهانی دارد و بنااً نیاز است که جامعه جهانی همان کمک های را که در بخش نظامی به مصرف می رساندند، آن را در بخش های ملکی به مصرف رسانند.

در این یک و نیم دهه گذشته، رسانه ها رشد کمی و کیفی بی سابقه ای را در تاریخ رسانه های کشور، رقم زدند که از آن به انفجار رسانه یی در افغانستان یاد می کنند. رسانه ها توانستند در زمینه اطلاع رسانی، آگاهی دهی و به خصوص در امر مبارزه با قانون شکنی ها، فساد و دیگر معضلات اجتماعی، گزارش ها، میزگرد ها و برنامه های مفید و مؤثر داشته باشند.

اما اکنون رسانه ها با مشکلات مالی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و بیش از (۷۵) رسانه بنابر مشکلات اقتصادی در هایش بسته شده است و بنا بر گزارش های دیده بان رسانه ها بسیاری از رسانه های دیگر در حال بسته شدن است.

جامعه جهانی همان طوریکه در رشد و شکوفایی رسانه یی در کشور ممد واقع شد، باید از چنین فاجعۀ رسانه یی که در آستانه وقوع است، جلوگیری نماید.

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان از اشتراک کننده گان این نشست می خواهد که در قدم نخست کارکرد های حکومت را در زمینه رشد و حمایت از رسانه ها در چارچوب TMAF مورد بررسی قرار دهند و از جانب دیگر، تعهدات خویش را در امر دفاع از آزادی بیان و رسانه ها یک بار دیگر – با درنظرداشت فاصله زمانی میان کنفرانس توکیو و وضعیت کنونی رسانه ها – مورد تأکید قرار دهند. تا باشد مفاد TMAF با ایجاد یک نقطه اتصال میان دولت، سکتور خصوصی، قشر اکادمیک و جامعه از سوی رسانه ها به گونه مؤثر اجراء گردد.