به اساس گزارش های رسیده به دفتر نی، فیروز مظفری، یکی از عکاسان خبری ((photo journalist افغانستان که می خواست به کشور های اروپایی پناهنده شود، قایق آن ها در آب های ترکیه غرق شده و با جمع دیگر از پناه جویان افغانستان جان باخته است.

فیروز مظفری، با خانواده اش یک جا در آب های ترکیه غرق شد که چندی پیش اجساد بی جان این خانواده به کابل انتقال و توسط بسته گان و عزیزان شان دفن شدند.

این کارمند رسانه یی جانش را در حالی از دست می دهد که در دو سال اخیر جوانان زیادی به دلیل گسترش نا امنی، آیندۀ مبهم، نبود کار و اشتغال و فساد گستردۀ مالی و اداری در کشور راه های غیر قانونی مهاجرت را در پیش گرفته و با تحمل خطرات جانی و هزینه های زیاد مالی خود را به اروپا می رسانند.

در دو سال گذشته بیشتر از ۲۵۰ خبرنگار و کارمند رسانه یی؛ افغانستان را ترک نموده به کشور های غربی پناه برده اند. تنها بیشتر از ۷۰ کارمند رسانه یی و خبرنگار از ولایت بلخ مهاجر شده و به اروپا و امریکا پناه برده اند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، فرار و مهاجرت خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را برای آزادی بیان و جامعۀ افغانستان ضایعۀ بزرگ دانسته و ادامۀ این روند را برای این جامعه نگران کننده می داند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی در این مورد می گوید:” ما از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهیم تا برای شهروندان کشور و به ویژه برای خبرنگاران افغانستان از هر لحاظ اطمینان بدهد که جان خبرنگاران در خطر نیست و گام های عملی را جهت مصؤنیت خبرنگاران بردارد.”

با جان باختن فیروز مظفری، شمار جان باخته گان خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در سال ۲۰۱۶ به ۹ تن رسید.