روز دوشنبه پانزدهم جوزا مصاحبه ی تعدادی از محصلان انستیتوت رسانه یی نی که جهت سپری نمودن دوره ی آموزش سه ماهه درتلویزیون آریانا ثبت نام کرده بودند،

صورت گرفت. قراراست یک تعداد مصاحبه شوندگان دربخش های مختلف رسانه ی آریانا، کار عملی وآموزشی سه ماهه را بگذارنند. این فرصت خوب برای اندوختن تجربه ی کارهای رسانه یی و فراگیری بخش های مختلف  خبرنگاری  چون گویندگی ، تهیه ی گزارش وکاردربرنامه های مختلف تلویزیون و رادیو، کمتر برای دانشجویان مساعد می گردد. از این بابت از مسوولین تلویزیون آریانا صمیمانه سپاسگزاری می گردد