دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر جلوگیری از فرستادن کتاب های نشر شده توسط ناشران افغانی را به نمایشگاه بین المللی کتاب که در تهران برگزار می شود، خلاف اصل آزادی بیان و قانون رسانه های همگانی و کاپی رایت می داند.
کمیسیون موجود در وزارت اطلاعات و فرهنگ از فرستادن ۸۸ عنوان کتاب نشر شده توسط انتشارات افغانی را که قرار است در ۱۶ ماه ثور در نمایشگاه بین المللی تهران به نمایش گذاشته شود، بنابر دلایل غیرموجه و غیر قانونی ممنوع الصدور نموده است.
به اساس مادۀ ۳۴ قانون اساسی، آزادی بیان اصل است و هر شخص می تواند بدون در نظرداشت مرز به اشاعه و پخش آثار خود بپردازد و هر نوع محدودیت برای این حق باید مبتنی به اصل قانونی بودن باشد. این اقدام کمیسیون مؤظف وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر بررسی از آثار پدیدآورندگان افغانی سانسور تلقی شده و خلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی می باشد. هرگاه آثاری در افغانستان اجازۀ پخش و نشر داشته باشد، دولت نمی تواند به هیچ دلیل از نشر و پخش آن به خارج از کشور ممانعت نماید.
علاوه بر این به اساس قانون کاپی رایت، هر شخص می تواند با درنظرداشت معیار های قانونی هرچند بدون اطلاع وثبت کتاب در وزارت اطلاعات و فرهنگ به پخش و نشر آثار خود بپردازد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ از یک و نیم دهه به این سو، نه تنها تسهیلات لازم را برای ناشرانی افغانی و پدیدآورندگان و نویسندگان فراهم ننموده است؛ بلکه هر ازگاهی با مداخله های غیرقانونی انگیزه ی ایجاد آثار را در آنها ضعیف نموده است.
دفتر نی از وزیر اطلاعات و فرهنگ می خواهد که این اقدام خلاف قانون کمیسیون مؤظف را بی اعتبار اعلام نموده و هرچه زودتر فرصت انتقال کتاب های ممنوع شده را به ناشران افغانی فراهم نماید تا آزادی بیان به عنوان یک حق بشری خدشه دار نشود و حیثیت افغانستان در سطح بین المللی با این سانسور آسیب نبیند.