شیر محمد جهش، رئیس تلویزیون محلی تنویر در ولایت بغلان ادعا می کند که از سوی نمایندۀ مردم آن ولایت در مجلس نماینده گان تهدید به مرگ شده و از چندی به این سو از آن ولایت متواری شده است.
نوار صوتی که منصوب به حاجی عاشق الله وفا، نمایندۀ مردم بغلان در مجلس نمایندگان می شود به دسترس دیده بان رسانه های دفتر نی قرار گرفته به ملاحظه می رسد که در آن این نمایندۀ مردم به صراحت لهجه آقای شیر محمد جهش رئیس تلویزیون تنویر را به مرگ تهدید نموده با استفاده از واژه های رکیک و دور از اخلاق اجتماعی او و خانواده اش را دشنام می دهد.
در این نوار صوتی که یک فایل ضبط شده از مکالمۀ تلفونی آقای جهش و وکیل پارلمان است، این نمایندل مردم به رئیس تلویزیون تنویر هشدار می دهد که نباید اخبار متعلق به برکناری امین الله امرخیل، فرمانده برکنار شدۀ پولیس ولایت بغلان را منتشر نماید.
اکنون شیر محمد جهش شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان را ترک نموده به جای نا معلومی پناه برده و در یک تماس تلفونی به دیده بان رسانه های نی می گوید، هرگاه به او، خانواده اش و یا همکاران او در تلویزیون تنویر آسیب می رسد، حاجی عاشق الله وکیل در پارلمان مسؤل است.
آقای جهش، در مورد اهانت که به وی صورت گرفته، خواستار اعادۀ حثیت شده و از ادارات ذیربط دولتی تقاضا می کند تا بر شکایت ایشان ترتیب اثر داده شود.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از حکومت وحدت ملی به ویژه از پولیس ولایت بغلان می خواهد تا در راستای تأمین امنیت این خبرنگار، خانوده اش و کارمندان تلویزیون تنویر تلاش جدی نموده و زمینۀ فعالیت آزاد رسانه ها و خبرنگاران را فراهم سازد.
دفتر نی همچنان از رئیس مجلس نماینده گان افغانستان می خواهد تا به نمایندۀ مذکور تفهیم نماید که نباید در امور کاری رسانه ها و خبرنگاران مداخله نموده و از تهدید، ارعاب و دشنام به خبرنگاران خودداری ورزد.