روزنامهء  اصلاح بنا به دلایل نامعلومی به امر وزارت اطلاعات وفرهنگ ازچاپ باز می ماند.

این روزنامه که دربین شهروندان کشور نام آشنایی با قدامت طولانی قریب به یکصد سال درتاریخ مطبوعات افغانستان دارد، قرار است بوسیلهء وزارت اطلاعات وفرهنگ مسدود گردد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان؛ از مسؤلین وزارت اطلاعات وفرهنگ تقاضا مینماید تا زمینهء استمرار حیات این نشریهء متقدم  را فراهم نموده درصورت معضلات اقتصادی ازجانب این وزارت، تلاش نمایند تا با مساعدت وهمکاری نهادهای صلحدوست و حامی آزادی بیان ونیز شخصیت های دلسوز کشور بنحوی از انحا این روزنامه؛ از نشر و چاپ باز نمانده و درآسمان مطبوعات به افول مواجه نگردد، تا باشد برای حراست و پاسداری رسانه های پیشقدم و ارزشمند از نگاهء تاریخی مسؤلیت خودرا بگونهء معقول اداء کرده باشید.

ناگفته پیداست که دولت براساس قوانین مصوب بویژه ماده های صریح قانون اساسی افغانستان مکلفیت بزرگی درراهء حراست وحمایت ازرسانه ها، توسعه وگسترش آزادی بیان دارد؛ نه تحریم ومسدود کردن فرصت های بوجود آمدهء مردمسالاری و مصادرهء جراید ارزشمند تاریخی همانند اصلاح که بلاتردید بی تفاوتی دربرابر اینگونه وجایب؛ نقض صریح وآشکار ازقوانین اساسی ما بحساب میرود.

.