این آموزش در تاریخ 7 و 8 اپریل 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد‌ و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است.

محمد یار مجروح

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/04/M.-Yar-Majroh-2.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

روزی خان

نصیر احمد

نظیر احمد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/04/Nazir-Ahmad-Muntzir.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عاطفه

هوسی

جمشید اغا

https://www.facebook.com/186136408813999/posts/705949333499368/

نازو امیری

سید سرور رسولی

نفی رحیمی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/04/نفع-رحیمی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاظمه