این آموزش در تاریخ 7 و 8 اپریل 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد‌ و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است.

محمد یار مجروح

روزی خان

نصیر احمد

نظیر احمد

عاطفه

هوسی

جمشید اغا

https://www.facebook.com/186136408813999/posts/705949333499368/

نازو امیری

سید سرور رسولی

نفی رحیمی

فاظمه