این آموزش در تاریخ 3 و 4 مارچ 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد‌ و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است.

میرویس بیژن

موضوع گزارش:

افزایش نگرانی‌ها از بیجا شدن ده‌ها خانواده به علت سیلاب‌ها

دست‌رسی به اطلاعات: این خبرنگار بر اساس آموزشی که در مورد حق دست‌رسی به اطلاعات در نی داشته به این باور است که حالا می‌تواند به بسیار سادگی تقاضای اطلاعات کند. او در مورد تهیه این گزارش می‌گوید:

مقام های محلی ولایات در پی تماس های مکرر حاضر به مصاحبه وشریک ساختن اطلاعات شده اند. با وجودیکه این مقام ها از قانون حق دسترسی به اطلاعات و همکاری با رسانه ها مکمل باخبر هستند امابه بهانه های جلسه داریم و محدودیت از مرکز وضع شده یا هم بهانه های مختلف از دادن اطلاعات به رسانه ها خود داری می‌کنند.

حسیب الله ارام

زنان و پروسه صلح

 

صدا و خواستی که از سالها بدینسو از زبان هر افغان جاری است؛ خواستی که حالا به یک رویا برای شهروندان افغانستان تبدیل شده است.

زنان که قربانی اصلی جنگ های چند ساله کشور گفته شده است؛ در اینجا در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب تجمع کردند؛ ولایتی در اکثر ساحات آن طالبان مسلح حضور و فعالیت دارند.

زنان فاریابی در این اجماع جمع شدند تا دیدگاه، نظریات و راهکارهایشان را در مورد گفتگوهای صلح با شورای عالی صلح و نهادهای ذیربط دیگر شریک کنند.

پرستو یاری عضو کمیسیون حقوق بشر چنین میگوید: “جنگ در افغانستان و همه جهان یک پدیده شوم است به خصوص در افغانستان که قربانی و نتیجه قربانی زنان هستند و این زنان هستند که شوهران پدران و برادران شان را از دست میدهند زنان بیشترین قربانی جنگ را میدهند بنا نیاز است که در گفتگو های صلح در میز مذاکره صلح چیزی به گفتن داشته باشند دوم نمیگویم چون نصف جامعه ما تکمیل کننده جامعه هستیم و ما به عنوان تکمبل کننده های جامعه حرف برای گفتن در میز مذاکره صلح داریم.”

شریفه عظیمی رییس امور زنان ولایت فاریاب در مورد صلح افغانستان چنین ابراز نظر می‌کند: “قربانی که بخاطر صلح داده زن داده جوان که شهید میشود شوهر یک زن است جوان که شهید میشود فرزند یک مادر است جوان که به دفاع از خاک سینه خود را سپهر میکند پس زنها همیشه آسیب پذیر هستند همیشه قربانی دادند زنها همیشه متضرر شدند بنا زن های افغانستان از جنگ متنفر هستند جنگ نمیخواهند صلح میخواهند چون جنگ هست و بود زنان افغانستان را از شان گرفته هیچ زن افغان جنگ نمیخواهد زن افغان در پروسه صلح شریک میشود و از جهانیان میخواهد تا در سرتاسر جهان صلح تامین شود.”

باوجودیکه طالبان در اکثر ساحات ولایت فاریاب حضور و فعالیت دارند، باآنهم زنان فاریابی آزادانه دیدگاه هایشان را در مورد پروسه صلح و تحولات سیاسی کشور مطرح می کنند.

یک اشتراک کننده این نشست، تامین صلح و ثبات در افغانستان را بدون تلاش و همکاری امریکا و همچنان فشار آوردن بالای پاکستان را ناممکن می داند.

” صلح در افغانستان بدون تلاش امریکا آمدنی نیست آمریکا باید از حمایت پاکستان دست بکشد و بالایش فشار بیارد تا از طالبان و داعش حمایت نکند.”

فعالان حقوق زن در این اجماع تاکید داشتند که به هیچ کسی اجازه نمی دهند که دست آوردهای یک و نیم دهه زنان را قربانی گفتگوهای صلح کنند.

آنان می گویند که برای تامین صلح در کشور آماده هر نوع همکاری با حکومت و شورای عالی صلح استند.

وحیده لودین مسوول پایگاه اطلاعتی موسسه زنان در فاریاب هدف برگذاری برنامه را اینگونه می‌گوید: “هدف اصلی دسترسی زنان به عدالت و حقوق شان است ما داریم زنان کدر و شایسته را که امروزه روی کار نیستند و شناخته نشدند و مطرح نیستند در سطح جامعه هدف از اجماع ملی زنان فاریاب امروز خوشبختانه یک عده کدر حضور به هم رساندند و بدست آوردن صلح نه گفتن به جنگ و دشترسی به عدالت و حقوق شان است خوشبختانه امروز اجماع به خوبی گذشت و دست آورد های معنوی ما داریم در این راستا و همه انتظار صلح را در سطح جامعه و افغانستان داریم.”

لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح با آنکه کلید صلح را در دست آمریکا میبیند چنین بیان می‌دارد:

“ما میدانیم که کلید جنگ افغانستان به دست مردم افغانستان نیست حتا در دست ریس جمهور هم نیست چون جنگ افغانستان جنگ نیابتی است و تمام کشور های همسایه و کشورغربی و شرقی همه شامل جنگ و عاملین جنگ هسنتد تمویل کننده جنگ هستند و من پیشنهاد میکنم تا وقت که آمریکا با متحدانش بالای حامیان طالبان و داعش فشار جدی نیارد در افغانستان صلح تامین نمیشود و چرا آمریکا سالانه ملیارد ها دالر را به کشور پاکستان به خاطر مهار ساختن جنگ میدهد که با همین پول دوباره به داعش و طالب سلاح گرفته میشه و آمریکا دیگر به پاکستان بخاطر مهار ساختن جنگ پول ندهد فشار جدی بیار همان قسم که بالای ایران فشار میار تحریم اقتصادی کند تا پاکستان مجبور شود داعش و طالب را تمویل نکند.”

این بیست و چهارمین اجماع ملی زنان است که ازسوی شورای عالی صلح، وزارت امور زنان با همکاری برخی نهادهای دیگر برگزار می شود. هدف از برگزاری این نشست ها، اخذ نظریات زنان در مورد پروسه صلح گفته شده است.

فروزان اریا

روند حق دسترسی به اطلاعات!

 

دسترسی به اطلاعات یکی از چالش های مهم در کشورهای در حال توسعه از جمله افغانستان به شمار میرود. حکومت ها به دلایل مختلف از جمله محرومیت اطلاعات و پاسداری از منافع ملی و امنیت ملی و یا دفاع از حریم شخصی از دسترسی شهروندان به اطلاعات ممانعت میکند. اگر در مورد تعریف از اطلاعات و آزادی بیان نظر بیندازیم. اطلاعات به مفهوم هر نوع داده، سند، فایل یا اطلاعی است که قابل ارائه و انتقال به دیگری باشد، اهمیت آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن در عصر حاضر یعنی عصر توسعه ارتباطات، عصر انفجار  اطلاعات و عصر جهانی شدن نامیده می شود.

اثار و مزایای حق دسترسی به اطلاعات میتواند سطح دانش و آگاهی مردم بلند برده و اعتماد مردم را به دستگاه حکومتی تقویت نماید و آنان را برای مشارکت در تصمیم گیری ها و برنامه های ملی ترغیب و تشویق می کند.

اطلاعات مالکیت مردم افغانستان و دولت امانتدار این اطلاعات می‌باشد. بر طبق فقره سوم ماده پنجاهم قانون اساسی نافذه کشور، دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق اساسی مردم افغانستان است و دولت مکلف به ارائه اطاعلات بر وقت و دقیق به اساس به قانون می باشد. آزادی بیان و رسانه های آزادی یکی از مهمترین دست آورد های ملی مردم افغانستان است و حراست و پاسداری از این دست آورد ملی وظیفه و مسوولیت ما به حیث شهروند و مسوولان دولتی می‌باشد.

اما در افغانستان حق دسترسی به اطلاعات و قراردادن اطلاعات به شکل درست آن در اختیار مردم با چالش های فراوانی مواجه بوده و از این لحاظ مردم در تنگناهی تاریکی در بحث اطلاعات قرار دارند. این در حالیست که دو سال قبل قانون حق دسترسی به اطلاعات و آزادی رسانه ها توسط اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان به امضاء رسید.

حق دسترسی به اطلاعات نا محدود نیست این حق دارای حد  ومرزی است که چوکات آن توسط قانون تعیین می شود بنابر این در برخی موارد دولت ها می توانند از این حق جلوگیر کنند. حق دسترسی به اطلاعات مانند سایر حقوق دارای جنبه ها و پیامدهای مثبت و منفی است که قانونگذاران می کوشند تا با در نظر داشت سازوکار های مشخص از یک طرف، دستاورد ها و آثار مثبت آن حفظ کنند و از طرف دیگر مفاسد و پیامدهای منفی آن را در جامعه منتفی و یا کمرنگ سازند.

این مورد درحال بیان می‌شود که در نشست مورخ چهار شنبه ۱۰/۲/۱۳۹۹ صدیق الله توحید مسوول عدالت خواهی کیمته مصونیت خبرنگاران از نگرانی های خود در مرود روند دسترسی به اطلاعات از سوی نهاد های حکومت شکایات مبنی بر عدم همکاری و برخورد نامناسب با رسانه ها و خبر نگاران تائید خواهان پیگیری جدی این مسله توسط وزارت اطلاعات فرهنگ کشور شدند.  آقای توحیدی گفت، در مورد حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان اگر چه آزادی بیان ورسانه ها و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده است اما به دلیل نبود یک ساز وکار قانونی این حق از سوی ارادات دولتی موسسات خصوصی نادیده گرفته می‌شود.

وی نیز در ادامه سخنانش بیان داشت که در برخی موارد با تلاش های که از سوی خبرنگاران برای کسب معلومات صورت می گیرند از سوی مسؤلان مورد اهانت و حتی خشونت قرار می گیرند. داشتن قانون خوب است اما عدم تطبیق آن مشکلی است که در افغانستان همواره وجود دارد.

مرتضی هاشمیان یکی از خبرنگاران رادیو آزادای میگوید:‌ برخی ادارات دولتی در موضوعات مهم و حساس هموراه از دادن اطلاعات خودداری می کنند. او گفت: در موضوعات بسیار حساس، و خاص و حاد که وجود داشته می‌باشد نهادها و سخنگویان که باید اطلاع دهی کنند به سخن گفتن حاضر نمی شوند. اگر سخن بگویند معلومات لازم را در دسترس قرار نمی دهند.

ازین لحاظ دسترسی به طلاعات در بعضی از نهاد های دولتی با طی مراحلی زیاد سروکار دارد، و برای بدست آوردن آن باید راه های زیادی را طی نمود.

از آنجا که حق دسترسی به اطلاعات تنها یک مکتوب نوشتاری بیش توسط بعضی از اعضای حکومتی به عنوان  چیزی دیگری شناخته نمی‌شود. و برای رسیدن به این اطلاعات موانع  زیادی را نیز وضع نموده اند. با نظرداشت این همه موراد مردم و رسانه ضرورت اساسی براین اطلاعات دارند تا بتوانند به شکل درست آن این امانت مردمی را به آنها برسانند.  مشکل دسترسی به اطلاعات باعث اعتراض گروهی رسانه های کشور نیز شده است. دیده بان شفافیت افغانستان یک روز پس از اعتراض ۳۰ رسانه در پیوند به محدودیت دسترسی  به اطلاعات حکومت را مورد انتقاد قرار داده و از نهاد های حمایت کننده از سانه های آزاد افغانستان و نهاد های مشخص در مورد حق دسترسی به اطلاعات خواستند تا این مورد را هرچه عاجلتر پیگیری نموده  و اطلاعات مهم را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

با تمام نابسمانی هایکه در مورد دسترسی به اطلاعات در افغانستان و خصوصآ نهاد های دولتی مربوط وجود دارد باید برای بدست آورن این اطلاعات به شکل درست آن اقدامات لازم روی دست گرفته شده و محدویت موجود برداشته شود. در غیر آن قانون حق دسترسی به اطلاعات نیز مانند یک تکه کاغذ سفیدی که پر از خطوط سیاه بوده جز این چیزی دیگری نمی‌باشد.

نگین نیازی

نصیر احمد شریفی

شکیبا عینی

نیلوفر شریفی

موضوع گزارش: نگرانی شهروندان بلخ از شیوع ویروس کرونا

دست‌رسی به اطلاعات: این خبرنگار بر اساس آموزشی که در مورد حق دست‌رسی به اطلاعات در نی داشته به این باور است که حالا می‌تواند به بسیار سادگی تقاضای اطلاعات کند. او در مورد تهیه این گزارش می‌گوید:

در قسمت دریافت اطلاعات از ریس شفاخانه حوزوی بلخ توانستم باهماهنگی قبلی اطلاعات را بدست بیاورم.

 

نگرانی شهروندان بلخ از شیوع ویروس کرونا

شماری زیادی از شهروندان شهر مزارشریف از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، و نداشتن امکانات بهتر برای وقایه از این  ویروس در این ولایت ابراز نگرانی دارند، در این میان اما شماری دیگری از شهروندان وجود این ویروس را نادیده گرفته و به شوخی و تمسخر میپردازند .

فرشته یکی از شهروندان شهر مزارشریف است او میگوید؛ بخاطر پخش ویروس کرونا ، همه جاها را رخصتی دادند و تحت قرنطین قرار گرفتند، واگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند ممکن است با کمبود مواد خوراکی مواجه شوند .

در همین حال نعمت الله یکی دیگر از شهروندان شهر مزارشریف میگوید؛ در افغانستان مردم نسبت به سایر کشور ها از نگاه بهداشت و حفظه الصحه دقت و توجه درست ندارد ، او از مردم میخواهد تا با رعایت موارد مهم صحی تلاش کنند تا با این ویروس خطرناک در کشور مبارزه کنند .

بصیر میگوید قیمت مواد خوراکی در مزارشریف افزایش یافته است اگر رقم مبتلایان به ویروس کرونا بلند فاجعه را شاهد خواهد بودیم .

داکتر غوث الدین انوری مسئول شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی در مزارشریف به رادیو آزاد میگوید؛ فرد که در ولایت بلخ به ویروس کرونا مبتلا است بنام یار محمد باشنده اصلی ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است و 15 روز قبل از کشور ایران برگشته بود و فعلا تحت مراقبت قرار دارد و وضعیت عمومی اش خوب است و دو فرد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا نیز در مکان مخصوص درمان کرونا در شفاخانه 200 بستر تحت مراقبت های جدی و قرنطین قرار دارند و پس از 48 ساعت نتایج معاینات شان از مرکز میاید و اعلان خواهد شد .

آقای انوری اضافه نمود کرونا از سوی سازمان صحی جهان یک مرض خطرناک گفته شده است اما اگر شهروندان کشور از دست دادن ، روبوسی ، اشتراک در تجمعات بزرگ خود داری کنند و روزانه بیشتر از 20 بار دست های شان را شسته ، حفظه الصحه شخصی شان را رعایت کنند و هنگام بیرون رفتن از خانه از ماسک و دستکش استفاده کنند و همچنان از سبزیجات ، ویتامین C و آب بیشتر استفاده کنند بدین گونه میتوانند از شیوع این مرض جلوگیری کنند .

تعداد مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا(Covid-19) در کشور تا به حال به 21 واقعه میرسد که بیشترین آن در ولایت هرات و یک واقعه مثبت در ولایت بلخ به ثبت رسیده است .

هوشا مبارز

موضوع گزارش: نقاشی دیوار به مناسبت هشتم مارچ در شهرمزارشریف

دست‌رسی به اطلاعات: این خبرنگار بر اساس آموزشی که در مورد حق دست‌رسی به اطلاعات در نی داشته به این باور است که حالا می‌تواند به بسیار سادگی تقاضای اطلاعات کند. او در مورد تهیه این گزارش می‌گوید:

این گزارش در مورد نقاشی خیابانی بود که به مناسبت هشتم مارچ بود و تمام نقاشان حاضر به مصاحبه بودند.

https://www.facebook.com/291046234802419/posts/630248754215497/

هوشا مبارز

طاهره تقدس

سهیلا

شیوع ویروس کرونا و نگرانی های مردم بلخ از قرنطین و فقر

 

داکترمحمدافضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ و رییس صحت عامه در یک نشست خبری در مورد وقایع کرونا توضیح دادند به گفته مسولان صحت عامه بلخ از آغاز ویروس کرونا تاکنون کمتر از ۳۰ تن از باشندگان ولایت بلخ به بیماری کرونا آلوده شده اند.

داکتر محمد افضل حدید ریس شورای ولایتی بلخ در این نشست از مردم و حکومت خواست تا دست را به هم داده و با این ویروس مبارزه کنند:” تقاضای من از مردم شریف بلخ اینست که در خانه های شان بمانند و تا نیاز جدی نداشته باشند از خانه بیرون نشوند و در کنار این با رعایت بهداشت هم به سلامت خود فکر کنند و هم به سلامتی مردم و خانواده های شان.”

مسولان محلی بلخ در یک نشست خبری در مورد وقایع کرونا در ولایت بلخ و امداد رسانی به مردمان فقیرتوضیح دادند.

در این نشست خبری  داکترخلیل الله حکمتی رییس صحت عامه بلخ هشدار می دهد اگر به زودی کیت های تشخیصیه بیماری کرونا از مرکز به بلخ نرسد آنان از لابراتوار افراد مبتلاو مشکوک به بیماری کرونا محروم خواهند شد آقای حکمتی همچنان می گوید از مجموع۳۶۷ سمپل که از ۹ولایت شمالی در مورد کرنا گرفته شده است ۳۸تن آنان مثبت بوده که از این میان۲۸مورد آن از ولایت بلخ بوده است.

“ما امیدوار هستیم هرچی زودتر کیت های تشخیصیه به ما برسد تا بتوانیم بصورت نارمل به کار خود ادامه بدهیم و از مردم میخواهیم که با رعایت بهداشت و قرنطینه با ما همکار باشند.”

دراین نشست خبری مسولان محلی بلخ از حکومت مرکزی در مورد ولایت بلخ و از عمل کرد پولیس بلخ در رابطه به اجرای مراحل قرنطین در شهر مزارشریف انتقاد نمودند میگویند حکومت نباید در اعطای کمکها به ولایات سیاست دورنگی را تطبیق نمایند .

ریس عبدالخالق نماینده مردم بلخ در پارلمان با ابراز نگرانی از شیوع بیشتر این ویروس میگوید:

وضعیت فعلا دشوار است و ما باید با هم از این حالت بگذریم حکومت هم اقدامات خود را داشته باشد و مردم هم باید مسایل صحی و قرنطینه را رعایت کنند.

از سویی هم ریس شورای ولایتی بلخ میگوید از مبلغ ۵۰ میلیون افغانی که برای بلخ در نظر گرفته شده است برای ۱۵هزار خانواده مواد غذایی خریداری شده است که هفته آینده برای مردمان مستحق توزیع خواهد شد. آقای حدید همچنان اضافه میکند که این خانواده ها از سوی تیم کمیته مبارزه با ویروس کرونا قبلا سروی گردیده است و نظارت و ارزیابی آن را نیز این کمیته بر عهده دارد و این کمک ها در اینده نیز ادامه خواهد داشت.

رویدا قادری

موضوع گزارش: آمادگی های میله گل سرخ

دست‌رسی به اطلاعات: این خبرنگار بر اساس آموزشی که در مورد حق دست‌رسی به اطلاعات در نی داشته به این باور است که حالا می‌تواند به بسیار سادگی تقاضای اطلاعات کند. او در مورد تهیه این گزارش می‌گوید:

این گزارش از جریان پاک کاری شهر به مناسبت سال نو بود که خود شهردار نیز شرکت داشت و به تماس و هماهنگی قبلی در ساحه رفته و اطلاعات را گرفتم.

https://www.facebook.com/291046234802419/posts/630249867548719/

رویدا قادری

صبغت الله توران

موضوع گزارش: آغاز دوباره فعالیت تصدی روغن نباتی در شهر مزار شریف

 

دست‌رسی به اطلاعات: این خبرنگار بر اساس آموزشی که در مورد حق دست‌رسی به اطلاعات در نی داشته به این باور است که حالا می‌تواند به بسیار سادگی تقاضای اطلاعات کند. او در مورد تهیه این گزارش می‌گوید:

در این گزارش به محمد حسن مستقیم ریس تصدی روغن نباتی مصاحبه داشتم که قبل از رفتن به مصاحبه همراه شان هماهنگی کرده بودم.  اطلاعات لازم را دریافت کردم و گزارش را تهیه کردم.

https://www.facebook.com/291046234802419/posts/634481523792220/

صبغت الله توران

کاوه بشارت

سهیلا عمری

موضوع گزارش: ایجاد تیم های سیار صحی و اختصاص 200 بستر مخصوص بیماران ویروس کرونا در بلخ

 

دست‌رسی به اطلاعات: این خبرنگار بر اساس آموزشی که در مورد حق دست‌رسی به اطلاعات در نی داشته به این باور است که حالا می‌تواند به بسیار سادگی تقاضای اطلاعات کند. او در مورد تهیه این گزارش می‌گوید:

در ابتدا مسوول شفاخانه اجازه نداد و درخواست مکتوب داشت و زمانی که با فورم مراجعه کردم خیلی راحت مصاحبه دادند و حتا نیاز به خانه پری فورم نشد.

 

ایجاد تیم های سیار صحی و اختصاص 200 بستر مخصوص بیماران ویروس کرونا در بلخ

ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺩﺭ ﻳﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ ﻣﻴﮕﻮیند ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ ﻭﻳﺮﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ 4 تیم ﺻﺤﻲ ﺳﻴﺎﺭ ﺭا ﺩﺭ نقاط مختلف شهرمزارشریف آماده نموده که در 2 دروازه ورودی شهر ﻣﻴﺪاﻥ ﻫﻮاﻱ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼالدین ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻲ و ﺷﻬﺮﻙ ﺑﻨﺪﺭی ﺣﻴﺮﺗﺎﻥ اﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ آنان می گویند در حال حاضر به تعداد 18 تن از همکاران شان برای آگهی دهی مشغول کار استند.همچنان می افزاید یک مرکز 200  بستر مخصوص ویروس کرونا در نزدیک میدانی هوایی و 100 بستر دیگر هم در شفاخانه نظامی قول اردوی مزارشریف اختصاص داده شده است.

همچنان می افزاید ثبت 3 مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت بلخ، که 1 مورد آن فوت شده و 2 مورد آن تحت مراقبت جدئ میباشد.

آماده گی ها از سوی ریاست صحت عامه بلخ جهت مقابله ویژه با این ویروس روی دست گرفته شده است. داکتر فهیم شریف یار مسوول کنترول از امراض ساری ریاست صحت عامه بلخ می گوید که تیم های صحی سیار جهت آزمایش مسافران که وارد شهر مزارشریف میشود ایجاد گردیده است. آقای شریف یار همچنان می گوید که تیم های سیار در کمربند های شهر مزارشریف نیز موظف شده اند.

ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺎﺭ اﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﺦ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻜﺎﺕ ﺻﺤﻲ ﺭا ﻛﻪ ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ها پخش ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ اﻓﺰﻭﺩ ﺑﺮاﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ اﻳﻦ ﻭﻳﺮوس ﺑﺎﻳﺪ اﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺩر تجمعات اﺷﺘﺮاﻙ ﻧﻜﻨﻨﺪ.

ظاهرا باشنده گاه مزارشریف نیز آمادگی ها لازم را برای مقابله با ویروس کرونا روی دست گرفته اند. جواد ﻳﻜﺘﻦ از ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ های ﺑﻠﺦ اﺯ اﻗﺪاﻣﺎﺕ آﺧﻴﺮ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ اﺣﺴﺎﺱ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ اﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻜﺎﺕ ﺻﺤﻲ ﺭا ﻣﺮاﻋﺎﺕ ﻛﻨﻨﺪ ﻭاﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ تجمعات و ﺩﺳﺖ ﺩاﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺩاﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﮔﻲ ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ اﺯ ﺛﺒﺖ 21 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور خبر داد که از این میان 3 مورد مثبت آن در ولایت بلخ می باشد.