کمیسیون غیر قانونی ، بررسی تخطی ها و شکایات رسانه یی به رهبری وزیر اطلاعات و فرهنگ، که بیشتر از سه سال بدون جایگاه قانونی نگهداشته شده، در تازه ترین اقدام خویش تصمیم گرفته است نشر سریال ترکی به نام ” عفت” را که از طریق تلویزیون خصوصی طلوع به نشر می رسد، برخلاف قانون، ممنوع قرار دهد.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به این باور است که هم کمیسیون مذکور، کمیسیون تخطی های رسانه یی، غیر قانونی است و هم حکمی را که بخاطر ممنوع قرار دادن نشر یک مجموعه ی تلویزیونی صادر نموده ، غیر قانونی و برخلاف ارزش های آزادی بیان است.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرائیوی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می گوید:” اگر این مجموعۀ تلویزیونی برخلاف ارزش های دینی و اخلاقی است، باید کمیسیون رسانه های همگانی که در قانون رسانه های همگانی پیش بینی شده است در این زمینه تصمیم بگیرد که متأسفانه این کمیسیون تا هنوز به دلائل نا معلوم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکیل نشده است. ما بدین باوریم که این مجموعه ی تلویزیونی به صورت کل کدام مشکل جدی نداشته و اگر احیانأ کوتاهی درآن وجود دارد، به آن کوتاهی باید اشاره شود، نه به کل این مجموعه”.
این در حالیست که داکتر رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، سه هفته پیش در یک جلسۀ که به کمیسیون سمع شکایات مجلس نماینده گان فراخوانده شده بود؛ در حضور نمایندگان رسانه ها، نهاد های مدافع آزادی بیان و سناتوران پذیرفت که کمیسیون بررسی تخطی ها و شکایات رسانه یی، بر مبنای قانون رسانه های همگانی ایجاد نشده و وعده سپرد تا این کمیسیون را الی یک هفته لغو و بجای آن کمیسیون رسانه های همگانی را به اساس قانون رسانه های افغانستان ایجاد نماید.
نی، از دولت افغانستان به ویژه از نهاد های عدلی و قضایی کشور می خواهد تا مسئلۀ ایجاد نشدن کمیسیون رسانه های همگانی را که در قانون رسانه های همگانی مصوب ۱۳۸۸ صراحت دارد، پیگیری نموده و متخلفین قانون را مورد پیگرد قرار دهد و از طرف دیگر نهاد های مؤظف؛ در ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی هر چه زوتر اقدام نمایند، تا فعالیت های رسانه ها و خبرنگاران به اساس آن مرتب گردد.