گزارش‌ها می‌رسانند که در ولایت‌های غزنی، زابل، و قندهار رادیویی از سوی طالبان تحت نام “صدای شریعت” به نشرات می‌پردازد.

برمبنای گزارش‌ها نشرات این رادیو شامل پروپاگندهای گروه طالبان و برنامه‌های برای جذب افراد به این گروه را شامل می‌شود.

دفتر نی از وزارت مخابرات اکیدآ می‌خواهد که از طریق راه‌حل های تخنیکی اجازه فعالیت برای رادیوی طالبان را ندهد.

عبدالمجیب خلوتگر،  رییس نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید: ” با استفاده از فریکانس‌های آزاد برای نشرات رادیو افغانستان، زمینه برای نشرات رادیویی طالبان محدود می‌شود. تنها یک ترانس‌میتر و عیار ساختن آن به فریکانس‌های آزاد می‌تواند این مشکل را رفع کند.”

دفتر نی باور دارد که اگر بخاطر قطع نشرات این رادیو اقدام صورت نگیرد، در آینده نفوس گروه طالبان افزایش یافته و باعث مخالفت بیشتر و اعمال هراس‌افگنانهء بیشتر در مقابل حکومت و مردم افغانستان می‌گردد.