ما همه صلح میخواهیم. رسانه های افغانستان در صلح بیشتر به بالندگی میرسند، اما صلح باید تضمین کنندهء دستاوردهای پانزده سال اخیر و ارزشهای مندرج درقانون اساسی افغانستان باشد. باداشتن قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین میکند نباید برضد آزادی بیان در فرایند صلح،  تفاهم یا صحبتی صورت گیرد.

حکومت افغانستان مکلف است تا اطمینان خاطرشهروندان را بصورت صریح و روشن درقبال حفظ دستاودرها وارزش های مندرج در قانون افغانستان فراهم کند.

آزادبی باین درخت تنومندی است که با هربادی نخواهد لرزید. ما رسانه ها نباید با تهدید و خطوط قرمز غیرقانونی رسالت روزنامه نگاری خویش را فراموش کنیم. ذخیره های اطلاعاتی ما اگر در مورد جنایت است و یا اگر درمورد خدمت، نباید مختوم بماند.

لعنت فرستادن برای رسانه ها و شریر خواندن این سکتور شریف هم غیر دینی است وهم غیر واقعی.

رسانه های گرامی نباید هیچگونه ترس ورعبی را بر مبنای هرگونه صحبت خلاف قانون و خلاف ارزش ها و دستاوردهای پانزده سال اخیر جایی درجامعهء ما ندارد  ونمیتواند آبی را از آبی تکان دهد.

دولت افغانستان به خصوص رییس جمهور و رییس اجراییوی مکلف به حفظ این ارزشها و دستاوردها هستند. این دو رهبر فارغ ازینکه چقدر باهم اختلاف دارند مسؤل درجه یک حفظ دستاوردهای آزادی بیان درکشور و در مقابل خدا و مردم اند.