با تشدید جنگ در شهر فراه، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی نگران جان‌های خود و خانواده‌های شان اند و در تماس‌های مکرر با دیده‌بان رسانه‌های دفتر نی، خواهان حفاظت جان‌های خود و خانواده‌های شان شده اند.

طالبان از شب گذشته حملات تهاجمی شان را بالای شهر فراه آغاز کرده و گفته می‌شود بخش‌های شهر فراه به دست این گروه سقوط کرده اند.

شماری از رسانه‌های محلی در ولایت فراه، با نزدیک شدن صدای جنگ، از ترس این که به آن‌ها و یا کارمندان شان آسیب نرسد، نشرات را به گونه‌ی موقت قطع نموده اند.

پنج دستگاه رادیویی، دو کانال تلویزیونی و چند رسانه‌ی چاپی در ولایت فراه نشرات دارند.

رئیس یک رسانه‌ی محلی در ولایت فراه به دفتر نی گفت:” ما در حال حاضر نخست نگران جان‌های خود و خانواده‌های ما و در قدم دوم نگران سرمایه‌گذاری‌های که در این زمینه انجام داده ایم، هستیم.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان نگرانی‌های شدید خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی ولایت فراه را با مقامات مسؤل در میان گذاشته و اکنون طی این اعلامیه مصرانه و مجدانه از حکومت وحدت ملی می خواهد تا هر آنچه در توان دارد برای حفظ جان خبرنگاران، خانواده‌های شان و تأسیسات رسانه‌یی انجام دهد.

مسؤلیت بعدی در هر حالتی در کل به دوش حکومت و به صورت ویژه به دوش مقامات امنیتی بوده و باید به مردم افغانستان پاسخگو باشند.