اظهارات تهدید آمیز و نفرت انگیز یک استاد دانشگاه تخار علیه رسانه ها، خبرنگاران و آزادی بیان هنوز هم ادامه دارد.

عبدالمعروف تفکری، یکی از اساتید دانشگاه تخار که چندی پیش بر علیه آزادی بیان، و خبرنگاران تاخت و با استفاده از واژه ها و کلمات اهانت آمیز تهدید نمود، برخی از نهاد های پشتیبان آزادی بیان در کشور از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان خواستند تا آقای تفکری را دادگاهی نموده و انگیزه های دشمنی اش با آزادی بیان را واضح سازد.

اما نه تنها این که آقای تفکری تا هنوز بازداشت نشده و نه هم از تهدید ها و اهانت های که بر خبرنگاران و رسانه ها کرده است عذر خواهی نکرده است، بل بیشتر از پیش به اهانت و تهدید خبرنگاران پرداخته و مردم را بر علیه آزادی بیان تحریک می کند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با توجه به حساسیت موضوع از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهد تا وظیفۀ آقای تفکری را به عنوان استاد در دانشگاه به حالت تعلیق در آورده و او را به دادگاه معرفی نموده تا علت و عوامل دشمنی اش با نظام و به ویژه آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان معلوم گردد.