یما سیاوش از گرداننده های پیشین برنامه های سیاسی تلویزیون طلوع، و مشاور رسانه‌ای بانک مرکزی صبح امروز  در اثر انفجار ماین بر موتر حامل‌اش با دو همکارش، به شهادت رسید.

او از جوانان آگاه، پرتلاش و زبان رسای نسل نوین محسوب می‌گردید که متاسفانه دشمنان آزادی و دگر اندیشی جان او را گرفته و جامعه‌ی رسانه ای را المناک ساختند.

نی‌حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان قتل یما سیاوش را یک جنایت نا بخشودنی و‌ ضد بشری می‌داند. نی، از حکومت می‌خواهد که قاتلین سیاوش و هم‌کارانش را شناسایی و به‌پنحه‌ی قانون بسپارد. نی مصرانه تاکید می‌کند که حکومت نباید پرونده‌ی یما سیاوش را مانند پرونده‌های قتل دیگر خبرنگاران که تروریستان در عقب قال آنان بوده اند، فراموش کند. شناسایی قاتلین سیاوش و هم‌کاران‌ش می‌تواند چهره‌ی غیر اسلامی و انسانی عاملین این جنایت را روشن سازد.

سیاوش که حدود سی سال داشت، از چهره های تابناک جامعه‌ی رسانه بود که سال‌های زیاد عمر خود را صرف اطلاع رسانی و آگاهی دهی برای مردم نمود که دشمنان مجال روشنگری بیش‌تر را از او گرفتند.

قتل خبر نگاران و دست اندر کاران رسانه ای نشان می‌دهد که دشمنان این کشور به آزاد اندیشی و‌روشنگری عقیده نداشته و تاریکی و جهالت را بر آن ترجیح می‌دهند.