تعدادى از خبرنگاران و فعالین جامعه مدنى در تماس با نى از بازداشت حدود ٣٠ تن از فعالین جامعه مدنى و خبرنگاران حکایت دارند

به گفته این خیرنگاران و فعالین مدنى، دلیل بازداشت آن ها سفر آقاى غنى به آن ولایت است که روز دو شنبه هشتم سرطان صورت مى گیرد. این افراد به خاطر جلوگیرى از اعتراض در زمان حضور آقاى غنى در بامیان بازداشت شده ند.
افراد مذکور به دستور آقاى ظهیر والى بامیان از طرف امنیت ملى آنولایت بازداشت شده اند.
مقامات ضمن تأیید بازداشت به خبرنگاران محلى گفته اند که تا برگشت آقاى غنى از بامیان، افراد متذکره در بند خواهند بود.
دفتر نى خواهان رهایى بدون قیدوشرط و عاجل افراد بازداشت شده است و مى خواهد که عاملین بازداشت ها باید جوابگوى قانون شکنى شان به این گستردگى باشد.
قانون اساسى افغانستان حق اعتراض و تظاهرات مسالمت آمیز را براى هر شهروند افغانستان به رسمیت شناخته است.