حکومت وحدت ملی «پلان اطلاع‌رسانی حکومت برای سال ۱۳۹۸ خورشیدی» و «رهنمود ارتباطات استراتژیک» را معرفی کرده است. نخستین‌باری‌ست که چنین برنامه‌یی تدوین می‌شود. اما قرار است که هر سال یک‌بار بر روی چنین طرحی کار شده و برنامه‌ی نهایی با رسانه‌ها شریک ساخته شود.

نی، حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، تهیه‌ی این برنامه را گامی در راستای تسهیل روند اطلاع‌رسانی در کشور دانسته و از آن استقبال می‌کند. با این حال نگران است که مبادا تهیه و معرفی این برنامه ـ به‌ویژه در زمان کنونی ـ جنبه‌ی تبلیغاتی داشته و صرفاً آتشی باشد برای گرم کردن کارزار انتخابات.

بدین منظور، نی از حکومت وحدت ملی می‌خواهد که برنامه‌ی عملی را برای تطبیق این برنامه ارائه کند تا جامعه‌ی رسانه‌یی کشور در روشنایی آن گام بردارند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی می‌گوید که تهیه و معرفی این برنامه درخور ستایش است؛ اما حکومت باید توضیح دهد که چه طرحی برای عملی کردن این برنامه دارد تا اطمینان‌خاطر رسانه‌ها و خبرنگاران کشور فراهم شود و همه بدانند که سندی رسمی برای به دست آوردن اطلاعات از ادارت دولتی صادر شده است.

نی، حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان با توجه به وضعیت بد اطلاع‌رسانی در افغانستان، هر اقدامی را که منجر به تسهیل روند اطلاع‌رسانی شود می‌ستاید؛ اما از حکومت می‌خواهد که در کنار سندهای موجود برای دستیابی به اطلاعات، بر روی گام‌های عملی برای تسهیل‌بخشی به این روند نیز کار کند.