حکومت فدرالی پاکستان در یک اقدام تازه نشرات تلویزیون های افغانستان را که از طریق شبکه های کیبلی در ایالت بلوچستان پاکستان پخش می شد، منع قرار داده است.

این کار از سوی ادارۀ تنظیم رسانه های برقی پاکستان (PEMRA) پیشنهاد و توسط حکومت محلی بلوچستان پاکستان عملی شده است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان دسترسی به اطلاعات را از حقوق اساسی شهروندان دانسته و از آنجائیکه در ایالت بلوچستان پاکستان به ویژه در شهر کویتۀ آن کشور تعداد زیادی از شهروندان افغانستان به عنوان پناهنده زندگی می کنند، بنااً حق دارند به رسانه های کشور شان دسترسی داشته باشند و از وضعیت هموطنان شان با خبر بمانند.

حکومت وحدت ملی افغانستان باید با استفاده از هر راه ممکن تلاش کند تا زمینۀ از سر گیری نشرات رسانه های افغانستان را در کشور همسایه (پاکستان) فراهم سازد.

وزارت خارجه، ورازت اطلاعات و فرهنگ و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در پاکستان باید راه ها و گزینه های موجود را به کار گیرند و بیشتر از این نگذارند حق اساسی مردم که همانا دسترسی به اطلاعات می باشد، تلف گردد.