روند رای دهی دورم دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز به ساعت هفت صبح با ریختن برگه رای دهی توسط داکتر یوسف نورستانی رئیس کمسیون مستقل انتخابات رسمآ آغاز شد.
اقای نورستانی بعد از رای دادن به خبرنگاران گفت که مردم کشور باید با حضور گسترده زعیم اینده شان را انتخاب نمانیدوی از همه کسانی که واجد رای دهی اند خواست که دردور دوم انتخابات شرکت نمایند. همچنان افزود: شهروندان هرگاه موارد تقلب دیده میشوند که چه از جانب کارمندان کمسیون انتخابات باشد ویاهم سایر افراد باید به مرکزکمسیون انتخابات درمرکز وولایات اطلاع دهند.
عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز از مردم خواست تا با حضور گسترده شان رئیس جمهور اینده کشور را انتخاب نمایند.
براساس گزارش های رسیده از ولایات جضور مردم در اکثر ولایات چشم گیر بوده و درولایت بادغیس حضور زنان بیشتر از مردان گزارش شده است.
داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری در مرکز رای دهی در لیسه استقلال حضور یافته و رای دادند وهم چنان داکتر اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر ریاست جمهوری در لیسه استقلال رای خواهد داد.
براساس گزارشهای رسیده عکس داکتر اشرف غنی احمدزی ومعاونان در یکی از مراکز رای دهی در شهر شبرغان نصب شده است اما ناظران اقای احمد زی گفته اند که باید این تصاویر کارمندان کمسیون دور می کردند.
درهمین صداها انفجار در اوایل صبح شنیده شد مردم را مشوش نکرده و مردم دسته دسته به مراکز رای می روند. این روند ظاهرآ تاساعت چهار عصر ادامه خواهد داشت.
تا کنون از کمبود برگه های رای دهی ویاکدام واقعه بزرگ تروریستی گزارش نشده است.
صفوف رای دهندگان در ولایت قندهار که یکی از ولایات نا امن محسوب می شود قابل ملاحظه بوده است.