لت و کوب و تهدید خبرنگاران به هیچ و جه قابل تحمل نبوده و این عمل به شدیدترین الفاظ محکوم می باشد. خبرنگار تلویزیون ورزشی ۳ زمانی از سوی افراد ناشناس شدیداً مورد لت و کوب قرار گرفت و زخمی شد که ساعتی پیش از آن خبرنگاران شبکۀ تلویزیونی ۱ در جریان یک مصاحبۀ تلویزیونی توسط جنرال ظاهر اغبر، رئیس کمیتۀ ملی المپیک تهدید شد.
خبرنگار و فلمبردار شبکۀ تلویزیونی ۱ به دیده بان رسانه های نی گفته اند که اسنادی در رابطه به فساد اداری در کمیتۀ ملی المپیک در دسترس آن ها قرار گرفت و زمانی که خواستند در این مورد با رئیس این کمیتۀ جنرال ظاهر اغبر مصاحبه نمایند، از سوی او تهدید شده اند.
اما پس از این که خبرنگاران شبکه های تلویزیونی ۱، ۳ و نگاه، دفتر کمیتۀ ملی المپیک را ترک نمودند، لحظات بعد شماری از افراد ناشناس بالای موتر این خبرنگاران حمله نموده و پس از مشاجرۀ کوتاه لفظی خبرنگار تلویزیون ۳ را شدیداً لت و کوب نموده و کمرۀ فلمبرداری تلویزیون نگاه را با خود بردند.
خبرنگاران می گویند اسنادی در دست دارند که نشان می دهد این حمله توسط افراد جنرال ظاهر اغبر صورت گرفته است، اما هدف اصلی مهاجمان، خبرنگار و فلمبردار تلویزیون ۱ بوده است زیرا در جریان مصاحبه این خبرنگاران به صورت جدی از سوی آقای اغبر تهدید شده بودند.
به اساس مادۀ ششم قانون رسانه های همگانی افغانستان” ژورنالیستان در اجرای فعالیت های مسلکی مربوط به نشر گزارش ها و نظریات انتقادی مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان حمله به جان خبرنگاران را به شدت محکوم نموده و از ارگان های مربوط می خواهد که با درنظرداشت موجودیت اسناد و مدارک در دست خبرنگاران قضیه را بررسی نموده و جامعۀ خبرنگاری را از جریان جراأت خویش مطلع ساند.
ما یک بار دیگر از دولت افغانستان می خواهیم تا از رسانه ها و خبرنگاران به صورت عملی حمایت نموده و نگذارند خبرنگارانی که از موجودیت فساد در ادارات دولتی پرده برداری می نمایند، مورد خشونت و بدرفتاری قرار گیرند. عدم حمایت از خبرنگاران در همچو موارد، فساد اداری در افغانستان را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد و مجازات نشدن عاملان این خشونت مفسدین را بیشتر از این تشجیع می نماید که در واقع مبارزه با فساد اداری در افغانستان به شکست مواجه خواهد شد که در آن صورت بازندۀ اصلی مردم افغانستان خواهند بود.