دو خبرنگار که در شبکه های اجتماعی بیشترین رای را از آن خود کرده بودند امروز در یک کنفرانس خبری از سویی دفتر نی معرفی شد.
طاهر پیمان، خبرنگار هفته نامۀ خرد و اکبر روستمی، گزارشگر تحقیقی روزنامه ۸ صبح به عنوان خبرنگاران سال در افغانستان شناخته شدند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به هردوی ایشان موفقیت های بیشتر آرزو نموده کسب لقب خبرنگاران سال را برای هردویشان مبارکباد می گوید