<p>

این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. در این آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند.

الهه راحت

حشمت خراسانی

کوثر طینت

محجوبه کریمی

مسعود بارکزی

مصطفی رحیمی

توفیق صدیقی

احمد نوید کاوش

سید احمد راشد کاشفی

</p>