این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید.

رنگینه ۲۰۱۸/۱۰/۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/FATIMA.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نجیبه ۲۰۱۸/۱۰/۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Najeeba.14.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ساینه ۲۰۱۸/۱۰/۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Saina.5.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

صالحه صالحی ۲۰۱۸/۱۰/۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Saliha.12.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

زرمینه همراز ۲۰۱۸/۱۰/۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Zarmina-.1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عارفه ۲۰۱۸/۱۰/۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Arifa-….pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]