این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید.

رنگینه ۲۰۱۸/۱۰/۷

نجیبه ۲۰۱۸/۱۰/۷

ساینه ۲۰۱۸/۱۰/۷

صالحه صالحی ۲۰۱۸/۱۰/۷

زرمینه همراز ۲۰۱۸/۱۰/۷

عارفه ۲۰۱۸/۱۰/۷