15- ۲۶جولای ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۱۱ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۸ تن شرکت کرده بودند.

اکمل خوگیانی_ رادیو مینه۲۰۱۸/۱۰/۲۴

خیرالله پرهار_ رادیو همیشه بهار ۲۰۱۸/۱۰/۲۴

خمینی سجاد_ رادیو مینه

جاوید صافی_رادیو منار ۲۰۱۸/۱۰/۲۴

ابرار مومند_رادیو همیشه بهار

ریاض الله موقیمزی_رادیو مرام ۲۰۱۸/۱۰/۲۴

سمیع الله حلال_ویب سایت یاران ۲۰۱۸/۱۰/۲۴

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Samiullah-Hilal.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محب الله ماموند_ دانشگاه خراسان دیپارتمنت ژورنالیزم ۲۰۱۸/۱۰/۲۴

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Muhib-ullah-Mamond-1-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]