این آموزش برای مدت 10 روز از تاریخ 16 الی 27 دسمبر 2018 در ولایت مزار شریف دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند.

کریمه

فروزان

وحیده

حبیب الله بهمنوش

خورشید

عبدالاحمد

شمس الدین

ربانی

No URL defined for Wonder PDF Embed

مینه

حسیب الله

No URL defined for Wonder PDF Embed

سهیلا

طاهره اسا

اختر سهیل