این آموزش برای مدت 10 روز از تاریخ 16 الی 27 دسمبر 2018 در ولایت مزار شریف دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند.

کریمه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Karima-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فروزان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Frozan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

وحیده

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Wahida.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

حبیب الله بهمنوش

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Habib.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خورشید

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Khorshid.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عبدالاحمد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Abdulahmad.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شمس الدین

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Shamsudin.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ربانی

[wonderplugin_pdf src=”” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مینه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Mina.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

حسیب الله

[wonderplugin_pdf src=”” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سهیلا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Suhaila.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

طاهره اسا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Tahera-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اختر سهیل

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Akhtar-Suhail.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]