این آموزش برای مدت 4 روزاز تاریخ 17 الی 20 مارچ 2019 در ولایت کاپیسا دایر گردید. در این آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند.

فخریه رادفر_ماهنامه صلح 2019/22/4

مرشده جیلانی _ماهنامه صلح 2019/22/4

حسنیه جیلانی _ ماهنامه باور 2019/22/4

سویتا صاحبزاده_رادیو تلویزیون کاپیسا 2019/22/4

سمیره سما_رادیو تلویزیون کاپیسا 2019/22/4

سودابه سکندری _عصرتمدن 2019/22/4

مریم افضلی _ دانشگاه البیرونی 2019/22/4

فایقه افضلی _ دانشگاه البیرونی 2019/22/4

قندیلا یوسفی _ دانشگاه البیرونی 2019/22/4

سوما احمدی _ عصر تمدن 2019/22/4

هنگامه _ عصر تمدن 2019/22/4

هدیه طوبا _ عصر تمدن 2019/22/4

نبیله نبیل_ رادیو گلبان ادب 2019/22/4

راضیه شریفی _عصر تمدن 2019/22/4