این آموزش برای مدت 4 روزاز تاریخ 17 الی 20 مارچ 2019 در ولایت کاپیسا دایر گردید. در این آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند.

فخریه رادفر_ماهنامه صلح 2019/22/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/وFakhreya-Radfar.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مرشده جیلانی _ماهنامه صلح 2019/22/4

حسنیه جیلانی _ ماهنامه باور 2019/22/4

سویتا صاحبزاده_رادیو تلویزیون کاپیسا 2019/22/4

سمیره سما_رادیو تلویزیون کاپیسا 2019/22/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Samira.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سودابه سکندری _عصرتمدن 2019/22/4

مریم افضلی _ دانشگاه البیرونی 2019/22/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Maryam.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فایقه افضلی _ دانشگاه البیرونی 2019/22/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Faiqa-Afzali.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

قندیلا یوسفی _ دانشگاه البیرونی 2019/22/4

سوما احمدی _ عصر تمدن 2019/22/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Suma-Ahmadi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هنگامه _ عصر تمدن 2019/22/4

هدیه طوبا _ عصر تمدن 2019/22/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Hadia.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نبیله نبیل_ رادیو گلبان ادب 2019/22/4

راضیه شریفی _عصر تمدن 2019/22/4