این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد11 تن شرکت کرده بودند.

شاه رحمان افضلی _ هفته نامه کابل

محمد امین هاشمی _ رادیو تلویزیون معارف

میر احمد ظهور_رادیو تلویزیون معارف

معاذالله الپر_ تلویزیون ایینه

سهیلا بهار

مژگان حسینی_تلویزیون بانو

نازیلا بیکزاد_تلویزیون بانو

محمد جواد تیموری_روزنامه مسیر

منیر احمد _ رادیو نی

ادیبه تهذیب_ رادیو نی

نصرت سروری_ رادیو سرآهنگ