این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد11 تن شرکت کرده بودند.

شاه رحمان افضلی _ هفته نامه کابل

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/06/Afzali.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد امین هاشمی _ رادیو تلویزیون معارف

میر احمد ظهور_رادیو تلویزیون معارف

معاذالله الپر_ تلویزیون ایینه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/06/Alpar-Report.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سهیلا بهار

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/06/سهیلا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مژگان حسینی_تلویزیون بانو

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/06/Muzhgan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نازیلا بیکزاد_تلویزیون بانو

محمد جواد تیموری_روزنامه مسیر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/06/Jawad-delsooz.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

منیر احمد _ رادیو نی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/06/غزنی-به-قبرستان-تاریخ-مبدل-شده.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ادیبه تهذیب_ رادیو نی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/06/adiba-tahzeeb.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نصرت سروری_ رادیو سرآهنگ