این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 9 تن شرکت کرده بودند.

حماسه حمیدپور_رادیو طلوع خورشید

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Hamasa.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

صمیم شکور زاده_رادیو دانش

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Samim.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

لیزا میرزاد_رادیو برین

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/liza.docx” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

زهرا سعیدی_رادیودنیا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Zahra.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عبدالله ولیزاده_تلویزیون طلوع

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Abbdullah.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

یحیی نوری_رادیو الهام

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Yahya.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمدجواد اعتماد_تلویزیون اریانا نیوز

فرشته سخیزاده_رادیو کهکشان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Freshta.docx” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

احمد سیر صافی_رادیو دنیا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Siar.docx” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]