این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 9 تن شرکت کرده بودند.

حماسه حمیدپور_رادیو طلوع خورشید

صمیم شکور زاده_رادیو دانش

لیزا میرزاد_رادیو برین

زهرا سعیدی_رادیودنیا

عبدالله ولیزاده_تلویزیون طلوع

یحیی نوری_رادیو الهام

محمدجواد اعتماد_تلویزیون اریانا نیوز

فرشته سخیزاده_رادیو کهکشان

احمد سیر صافی_رادیو دنیا