این آموزش برای مدت 10 روز در دفترساحوی نی درهرات دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند.

نصیر صالحی_ طلوع نیوز_5/1/2019 - 22/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Nasir-Ahmad-Salehi-The-Iran-influnces-Herat-Journalists.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فیروز حیدری_آریانا هرات_ 31/12/2018 - 22/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Firoz-Haidari-women-decreases-at-Cinema.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فایق افغان هیروی_27/12/2018 - 22/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Faiq-Afghan-Herawe-Public-Health-Hospital.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

کریمه مقصودیان_خبرنگار آزاد _22/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Karima-Maqsodian-Promote-women-in-Gouvernment.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مریم ایوبی

نجیب الله مرزبان_تلویزیون شمشاد_8/1/2019 - 22/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Najib-Marzban-Vehicles-Parking-in-Herat.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نرگس احمدی_صدای جوان_22/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Narges-Ahmadi-Women-beauty-Salon.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ضیاگل عظیمی_AWNA_24/12/2018 - 22/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ziagul-Azimi-Women-Underage-Marriages.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ترا نسیم‌زاده_خبرنگار آزاد _22/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Tara-Nasimzadeh-Marketer-Women-complanes-from-the-bazzar.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

وحید خطابی_تلویزیون عصر_26/12/2018 - 22/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Vahid-Khatibi-Ttaffic.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد اسماعیل آزاد_خبرنگارا آزاد_22/1/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Ismail-Azad-Women-situation-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خلیل رسولی_خبرنگار آزاد_22/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Khalil-Rasooli-Peaple-Killed-on-Road-Accidents.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]