این آموزش برای مدت 10 روز در دفترساحوی نی درهرات دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند.

نصیر صالحی_ طلوع نیوز_5/1/2019 - 22/1/2019

فیروز حیدری_آریانا هرات_ 31/12/2018 - 22/1/2019

فایق افغان هیروی_27/12/2018 - 22/1/2019

کریمه مقصودیان_خبرنگار آزاد _22/1/2019

مریم ایوبی

نجیب الله مرزبان_تلویزیون شمشاد_8/1/2019 - 22/1/2019

نرگس احمدی_صدای جوان_22/1/2019

ضیاگل عظیمی_AWNA_24/12/2018 - 22/1/2019

ترا نسیم‌زاده_خبرنگار آزاد _22/1/2019

وحید خطابی_تلویزیون عصر_26/12/2018 - 22/1/2019

محمد اسماعیل آزاد_خبرنگارا آزاد_22/1/2018

خلیل رسولی_خبرنگار آزاد_22/1/2019