این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید.

طاهره خاوری-23/11/2018

لیلی سروری-20/11/2018

زینب هاشمی-20/11/2018

سیما محمدی-2/12/2018

گلثوم حسنی-25/11/2018