این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید.

شهیره شیرازد _ دانشگاه کابل 2019/21/4

سهیلا بهار _ دانشگاه کابل 2019/21/4

معصومه بهار_ دانشگاه کابل 2019/21/4

سونیا آژمان_ دانشگاه کابل 2019/21/4

الهه نظامی _ ADDO 2019/21/4

اسما_دانشگاه کابل 2019/21/4

شیبا هاشمی _انشگاه استقلال 2019/21/4

نگینه یوسفزی_پوهنتون کابل 2019/21/4

مریم رحیمی_پوهنتون کابل 2019/21/4

سحر احمدی_پوهنتون کابل 2019/21/4

راحله الیاس_پوهنتون سیدجمال الدین 2019/21/4

هیلی شیرزاد_پوهنتون کابل 2019/21/4

زهرا احمدی_پوهنتون کابل 2019/21/4

جلوه یعقوبی_پوهنتون جهان 2019/21/4

خدیجه عزیزی_پوهنتون ابو علی سینا 2019/21/4