این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت مزار شریف دایر گردید.

ملیحه بهرامی _ دانشگاه بلخ 2019/21/4

ریحانه ربیع _دانشگاه بلخ 2019/21/4

آمنه حقپرست_ دانشگاه بلخ 2019/21/4

نرگس حسینی_ دانشگاه بلخ 2019/21/4

نویده رحیمی_ داشنگاه بلخ 2019/21/4

نرگس علیزاده _دانشگاه بلخ 2019/21/4

بی بی مریم مرادی_انشگاه بلخ2019/21/4

مریم نیابی_پوهنتون بلخ 2019/21/4

زهرا ابراهیمی _پوهنتون بلخ 2019/21/4

خاطره بیکزاد_پوهنتون بلخ 2019/21/4

منیژه اخلاص_پوهنتون بلخ 2019/21/4

رحیمه ایوبی _پوهنتون بلخ 2019/21/4