این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت مزار شریف دایر گردید.

ملیحه بهرامی _ دانشگاه بلخ 2019/21/4

ریحانه ربیع _دانشگاه بلخ 2019/21/4

آمنه حقپرست_ دانشگاه بلخ 2019/21/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/amina.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نرگس حسینی_ دانشگاه بلخ 2019/21/4

نویده رحیمی_ داشنگاه بلخ 2019/21/4

نرگس علیزاده _دانشگاه بلخ 2019/21/4

بی بی مریم مرادی_انشگاه بلخ2019/21/4

مریم نیابی_پوهنتون بلخ 2019/21/4

زهرا ابراهیمی _پوهنتون بلخ 2019/21/4

خاطره بیکزاد_پوهنتون بلخ 2019/21/4

منیژه اخلاص_پوهنتون بلخ 2019/21/4

رحیمه ایوبی _پوهنتون بلخ 2019/21/4