این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت ننگرهار دایر گردید.

گلالی نظری -رادیو بداون 15/11/2018

عزیزه _ رادیو بدلون 11/11/2018